SHA1

sha1 คือการเข้ารหัสข้อความ หรือไฟล์ โดยอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย National Security Agency ซึ่ง sha1 มีความละเอียดในการเข้ารหัส เริ่มต้นตั้งแต่ 160 bits โดยผลจากการเข้ารหัสแบบ sha1 จะได้ตัวเลขฐาน 6 ขนาด 40 bits หรือหากให้ output เป็น raw_output จะได้ 20 bits โดยการเข้ารหัส sha1 มีความคล้ายกับ MD5 คือเป็นการเข้ารหัสทางเดียว ไม่สามารถถอดออกมาได้โดยตรง แต่เมื่อเทียบกับ MD5 ถือว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า